Wizyty studyjne

Fundacja Orange

Program Wolontariatu w Orange istnieje od 2003 roku i jest jednym z największych programów tego typu w Polsce. W 2013 roku do działań społecznych z Fundacją Orange włączyło się ponad 3500 pracowników firmy. Jako eksperci od nowych technologii, wolontariusze Orange organizują warsztaty, na których nauczyli już ponad 16 tys. dzieci zasad bezpiecznego Internetu, objaśniają, jak korzystać z telefonów alarmowych, a osobom starszym pomagają opanować obsługę komputera i Internetu. Poza wolontariatem kompetencji, angażują się w liczne akcje na rzecz lokalnych społeczności – remontują szkoły, boiska, świetlice dla dzieci i realizują swoje pomysły na pomaganie, Wolontariat w firmie to sprawdzony sposób na integrację w zespole – wielu pracowników w ramach wyjazdów szkoleniowych wybiera udział w akcji społecznej zamiast typowych ćwiczeń integracyjnych. Działania wolontariuszy z Orange zostały dwukrotnie wyróżnione tytułem Dobroczyńca Roku.

Chętnie dzielimy się wiedzą z innymi firmami i organizacjami, które chcą u siebie wprowadzać lub udoskonalić program wolontariatu – zarządzanie i organizację pracy wolontariuszy, badanie ich potrzeb i oczekiwań, rozwijanie kompetencji.

  • Promujemy e- wolontariat -pokazujemy, że Internet to także przestrzeń do realizacji działań społecznych i dobroczynnych, którymi są nieodpłatne udzielanie porad w sieci, tworzenie grup pomocy i samopomocy, współpraca przy promocji, tłumaczeniach, projektach graficznych czy też pomoc w nauce języków obcych i e-korepetycje.
  • Wspieramy rozwój wolontariatu- Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu i aktywnie angażujemy się w program „Wolontariat Biznesu. Program wolontariatu może rozwijać się dzięki wsparciu i zaangażowaniu wyższej kadry menedżerskiej – w wolontariacie bierze udział wielu dyrektorów. W 2011 roku wspólnie z innymi firmami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce stworzyliśmy Koalicję „Prezesi-wolontariusze”, której członkowie – prezesi firm – są wolontariuszami i dzielą się swoim czasem oraz doświadczeniem, by wspierać ważne inicjatywy społeczne. W 2013 roku w grudniu odbyła się konferencja: „Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa”, której Orange był Partnerem i aktywnym uczestnikiem.

Orange Polska nieustannie pracuje nad udoskonalaniem programu wolontariatu pracowniczego, prowadząc badania satysfakcji i oczekiwań pracowników. Na ich podstawie poszczególne projekty są weryfikowane. Prowadzony przez Orange Polska dialog z interesariuszami pozwala również zbadać rezultaty programu wśród beneficjentów i środowisk lokalnych, co ma też wpływ na podejmowanie decyzji o ewentualnej reorientacji projektów – np. rozszerzenie działań na rzecz seniorów, większy nacisk na edukację dzieci i młodzieży.

Stadion Narodowy w Warszawie

Wolontariat na Stadionie Narodowym to miejsce otwarte dla osób, które uczestniczą w wydarzeniach codziennych oraz imprezach sportowych i kulturalnych. Celem działań wolontariuszy są jak najlepsze wrażenia odwiedzających niezależnie od wieku czy płci. W tym celu nawiązana została współpraca pomiędzy Operatorem Stadionu Narodowego PL.2012+ i organizacją pozarządową – Fundacją V4sport. W przeciągu 14 miesięcy działania:

  • mieliśmy przyjemność współpracowania z 50 wolontariuszami stałymi oraz 534 wolontariuszami akcyjnymi.
  • w naszych rekrutacji udział wzięło prawie 3000 osób
  • wolontariusze wsparli 15 wydarzeń akcyjnych takich jak mecze, koncerty, wydarzenia motoryzacyjne, kulturalne, naukowe czy festiwale muzyczne
  • Wolontariat na stadionie to nie tylko akcje, ale również szkolenia, spotkania integracyjne czy wspólne przedsięwzięcia.

Uniwersytet Dzieci

Uniwersytet Dzieci jest najstarszym i największym w Polsce dziecięcym uniwersytetem, który oferuje dzieciom w wieku 6-14 lat edukację wzorowaną na wykładach i warsztatach akademickich. Pragniemy, aby przez kontakt z nauką i kulturą dzieci odnajdywały własne pasje, rozumiały świat, w którym żyją i potrafiły w nim działać. Nasze działania nie byłyby możliwe bez pomocy zespołu wolontariuszy. Pełnią oni role organizacyjne, animacyjne, dbają o prawidłowy i sprawny przebieg naszych sobotnich zajęć i ich jakość oraz służą wsparciem i informacją uczestnikom naszych projektów. Prowadzimy rozmaite szkolenia dla wolontariuszy, międzymiastową wymianę, udzielamy się w wydarzeniach związanych z wolontariatem. Chętni pełnoletni wolontariusze mogą wziąć udział w „Programie praktyk z animacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, w trakcie którego dowiadują się jak zaplanować i przeprowadzić atrakcyjne zajęcia naukowe. Uniwersytet Dzieci stale poszerza grono swoich pomocników. W warszawskim ośrodku w tym roku akademickim współpracujemy z przeszło setką osób. Za swoje działania w zakresie współpracy z wolontariuszami zostaliśmy uhonorowani certyfikatem „Dobry Wolontariat”.