Regulamin uczestnictwa

Organizator

  1. Organizatorem Festiwalu Wolontariatu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zgłoszenia, uczestnicy i uczestnictwo

  1. Udział w Festiwalu Wolontariatu, zwanego dalej Festiwalem, jest bezpłatny.
  2. Uczestnikiem Festiwalu, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, może być osoba niepełnoletnia.
  3. Organizator nie zwraca kosztów podróży, oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom Festiwalu.
  4. Zgłoszenia są przyjmowane tylko drogą elektroniczną poprzez formularz wskazany przez Organizatora.
  5. Organizator dzieli uczestników na grupy warsztatowe zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń. W przypadku zapełnienia miejsc w danej grupie może przesunąć uczestnika do innej grupy warsztatowej.

Informacje o uczestnikach

  1. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w celach rekrutacyjnych i informacyjnych o innych działaniach Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
  3. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.