Regulamin uczestnictwa

Organizator

 1. Organizatorem Festiwalu Wolontariatu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zgłoszenia, uczestnicy i uczestnictwo

 1. Udział w Festiwalu Wolontariatu, zwanego dalej Festiwalem, jest bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Festiwalu może być osoba pełnoletnia.
 3. Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestnikom Festiwalu.
 4. Zgłoszenia są przyjmowane tylko drogą elektroniczną poprzez formularz wskazany przez Organizatora.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa lub wycofanie swojego zgłoszenia jest możliwe do dnia 28 września 2012.
 6. Zakwalifikowani uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach Festiwalu.
 7. Jeśli osoba zakwalifikowana nie będzie obecna na Festiwalu lub na jego części, wtedy organizator może żądać od niej zwrotu poniesionych kosztów związanych z jej uczestnictwem.
 8. Organizator dzieli uczestników na grupy warsztatowe zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń. W przypadku zapełnienia miejsc w danej grupie może przesunąć uczestnika do innej grupy warsztatowej.

Informacje o uczestnikach

 1. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w celach rekrutacyjnych i informacyjnych o innych działaniach Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku na materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Festiwalu.
 3. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.